මේ තමා සල්ලි ගස් කියන්නේ ලොව මිල අධිකම ඉතාම දුර්ලභ පළතුරක් ලංකාවෙන් හමුවෙයි එක ගෙඩියක මිල ඇහුවොත් ඔබත් අදම හදනවා ගහක්

මේ තමා සල්ලි ගස් කියන්නේ ලොව මිල අධිකම ඉතාම දුර්ලභ පළතුරක් ලංකාවෙන් හමුවෙයි එක ගෙඩියක මිල ඇහුවොත් ඔබත් අදම හදනවා ගහක්

ඔබත් හදන්න ඔබගේ ගෙවත්තේ ඔබටත් නිවසේ සිටම හොද ආදායමක් උපයන්න පුළුවන් හැමෝටම බලන්න share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *